j ภาษาญี่ปุ่น

คำว่า 'ใส่ใจ' ภาษาญี่ปุ่น พูดว่าอย่างไร

คำว่า 'ใส่ใจ' ภาษาญี่ปุ่น พูดว่าอย่างไร

By , วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

คำว่า ใส่ใจ ในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอย่างไร?


​สวัสดีค่ะ  ^^ 

มีหลายคนถามมายเข้ามาเยอะว่า คำว่า ใส่ใจ พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอย่างไร

คำนี้ในภาษาญี่ปุ่นไม่มีคำตรงตัวค่ะ

อาจจะต้องพูดเป็นประโยค

ประโยคที่ใกล้เคียงที่สุด ก็เห็นจะเป็นประโยคด้านล่างนี้ค่ะ

他人の気持ちをわかる/ わかってあげる。

tanin no kimochi wo wakaru/ wakatteageru

ทะนิน โนะ คิโมะจิ โอะ วะคะหรุ/ วะคัตเตะอะเกะหรุ

ที่แปลว่า เข้าใจจิตใจ(ความรู้สึก)ของคนอื่น


นอกจากประโยคนี้ ยังมีประโยคอื่นอีกที่ความหมายเหมือนกัน

นั่นก็คือ

相手の気持ちを考える。

aite no kimochi wo kangaeru

ไอเตะ โนะ คิโมะจิ โอะ คังกะเอะหรุ

คิดถึงจิตใจอีกฝ่าย


เป็นต้นค่ะ


สุดท้ายนี้ เรามาดูคำศัพท์กันนิดนึง

他人  tanin คนอื่น (มีความหมายเหมือนกับคำว่า 他の人 hoka no hito)

気持ち kimochi ความรู้สิก จิตใจ

わかる wakaru เข้าใจ

相手 aite อีกฝ่าย ฝ่ายตรงข้าม

気持ち kimochi ความรู้สึก

考える kangaeru คิด นึก

บทความล่าสุด